نماینده گلپایگان و خوانسار بایگانی – فراتحلیل نیوز
همسان‌ سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برنامه ششم ۰۷ دی ۱۳۹۵
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خبر داد

همسان‌ سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برنامه ششم

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس رأی کمیسیون تلفیق مجلس همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و تفاوت حقوق در شرایط یکسان به حداقل ممکن خواهد رسید.