نمایندگان مجلس بایگانی – فراتحلیل نیوز
کدام نمایندگان دیگر نمی‌توانند نماینده شوند؟ 12 اسفند 1397

کدام نمایندگان دیگر نمی‌توانند نماینده شوند؟

نمایندگان مجلس، مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.