نمایندگان مجلس بایگانی – فراتحلیل نیوز
کدام نمایندگان دیگر نمی‌توانند نماینده شوند؟ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

کدام نمایندگان دیگر نمی‌توانند نماینده شوند؟

نمایندگان مجلس، مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.