نواب صفوی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماجرای دلخوری امام از مراجع در بحث اعدام نواب چه بود؟ ۲۸ دی ۱۳۹۷

ماجرای دلخوری امام از مراجع در بحث اعدام نواب چه بود؟

درخصوص قضیه اعدام نواب صفوی و سایر اعضای فداییان اسلام، امام از مرحوم آقای بروجردی و مراجع دلخور شدند که چرا موضع تندی علیه دستگاه نگرفتند و اینها را نجات ندادند.