نوروزی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
دست تو جیب مردم بدون فشار اضافه! ۳۰ دی ۱۳۹۸
شورای شهر اصفهان در ایستگاه 110

دست تو جیب مردم بدون فشار اضافه!

عاقا مترو نخوایم باید کیو ببینیم. همین خطی یکم که نتونستن اداره کونن پولشو کشیدن رو عوارض خونامون و گفتن باید بدین هوا تمییز شدس. کدوم هوای تمییز!