نوستالژی بایگانی – فراتحلیل نیوز
قلب هایی که کنکور از جا کَند! ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
نوستالژی نوشت به مناسبت اعلام نتایج کنکور

قلب هایی که کنکور از جا کَند!

هرکس دنبال حروف الفبای خودش می‌گشت. یکی می‌گفت «ر» دست کیه؟ آن یکی داد می زد تو را به خدا هرکسی صفحه دوم «م» دستشه بده به من! قیامت حروف الفبا.