نیلی اقتصاد دان بایگانی – فراتحلیل نیوز
موافقت رئیس جمهور با استعفای مسعود نیلی ۲۴ آبان ۱۳۹۷

موافقت رئیس جمهور با استعفای مسعود نیلی

موسسه عالی آموزش و پژوهش‌ مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد:‌ رئیس جمهور با استعفای دستیار ویژه خود در امور اقتصادی موافقت کرد.