هدایت تحصیلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
هدایت تحصیلی یا اجبارهای تحصیلی؟ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

هدایت تحصیلی یا اجبارهای تحصیلی؟

اصل هدایت تحصیلی شاید ایده ای مترقی برای برون رفت از مشکلات خصوصا تورم درخواست ها برای ورود به رشته های خاص بود، اما در عمل به دلیل اجرای بد، یک شکست برای نظام آموزشی محسوب می شود.