پاتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
خودروهای آفرودی بلای جان کویر های اصفهان 16 آبان 1397
یک فعال محیط زیست مطرح کرد:

خودروهای آفرودی بلای جان کویر های اصفهان

ک فعال محیط زیست گفت: اگرچه کویرهای اصفهان رو به نابودی است اما مسابقات رالی و حضور خودروهای آفرودی در این کویرها در تخریب هرچه زودتر بیابان ها اثر دارد.