پا بایگانی – فراتحلیل نیوز
ساخت ربات ایرانی برای تسهیل در حرکت افراد قطع عضو 06 آبان 1397

ساخت ربات ایرانی برای تسهیل در حرکت افراد قطع عضو

محققان کشورمان موفق به ساخت رباتی شدند که حرکت افرادی را که از زانو قطع عضو هستند، تسهیل می‌کند.