پستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
ممانعت از گسترش سرطان سینه با رژیم غذایی مملو از اُمگا ۳ 24 مهر 1397

ممانعت از گسترش سرطان سینه با رژیم غذایی مملو از اُمگا ۳

با خوردن اُمگا ۳ می‌توان مانع از توسعه تومورهای سرطانی در سینه شد.