کار فرهنگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دانشجویان هنرِ جلب امکانات و کار بدون امکانات را داشته باشند ۲۳ مهر ۱۳۹۷
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: 

دانشجویان هنرِ جلب امکانات و کار بدون امکانات را داشته باشند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه دانشگاه با ورود در هر حوزه‌ای موفق به جریان‌سازی شده است، گفت: دانشجویان و جوانان باید هنر جلب امکانات و کار بدون امکانات را داشته باشند.