کسب و کار بایگانی – فراتحلیل نیوز
ابهام در عملکرد اعتبارات اشتغال/دوگانگی نظام بودجه‌ و تصمیم‌گیری ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مغفول ماندن کارآفرینی در بودجه۹۸؛

ابهام در عملکرد اعتبارات اشتغال/دوگانگی نظام بودجه‌ و تصمیم‌گیری

با وجود گذشت ۱۰ماه از سال جاری، در نحوه توزیع اعتبارات تبصره ۱۸قانون بودجه ۹۷ کماکان ابهام برقرار است و تاکنون عملکرد برنامه‌های مصوب اعلام نشده است.