کمر درد بایگانی – فراتحلیل نیوز
۱۱ نشانه خاموش عفونت کلیوی ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

۱۱ نشانه خاموش عفونت کلیوی

عفونت کلیوی نوعی از عفونت دستگاه ادراری است که به طور معمول در مجرای پیشاب و مثانه آغاز شده و به کلیه سرایت می کند.