کنسولگری بایگانی – فراتحلیل نیوز
کنسولگری‌ها ظرفیت‌های مغفول بازرگانی/خام فروشی بلای جان صادرات شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازار تجارت خارجی فارس سکه نیست

کنسولگری‌ها ظرفیت‌های مغفول بازرگانی/خام فروشی بلای جان صادرات شد

کنسولگری‌های ایران می‌توانند بازوهای قدرتمندی برای بازرگانان باشند تا صادرات به کشورهای مختلف دنیا جان بگیرد، بازوهایی که تاکنون چندان به یاری گرفته نشده‌اند و این ظرفیت مغفول مانده است.