گاوخونی بایگانی – فراتحلیل نیوز
 تالاب ‌گاوخونی هیچ‌وقت زنده نخواهد شد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌:

 تالاب ‌گاوخونی هیچ‌وقت زنده نخواهد شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست احیای تالاب گاوخونی با وجود حق‌آبه تعیین‌شده را ممکن نمی‌داند.