گربه بایگانی – فراتحلیل نیوز
“کاشا” تنها گربه مجمع الجزایر اسلوبرت نروژ ۲۸ مهر ۱۳۹۷

“کاشا” تنها گربه مجمع الجزایر اسلوبرت نروژ

«کاشا» نام گربه ای است که به تنهایی در جریزه ای که ورود گربه ها در آن ممنوع است، زندگی می کند. مجمع الجزایر اسلوبرت در نروژ به وضع قوانین عجیب و غریب مشهور است.