گلف بایگانی – فراتحلیل نیوز
خبرنگاران انتخابات هیئت گلف استان اصفهان را ترک کردند ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

خبرنگاران انتخابات هیئت گلف استان اصفهان را ترک کردند

خبرنگاران اصفهانی جلسه مجمع انتخاباتی هیئت گلف استان را به دلیل تأخیر زیاد در آغاز آن ترک کردند.