دکتر یونس چنگلوایی بایگانی — فراتحلیل نیوز
چالش های ساختاری مسکن در ایران 05 آذر 1399

چالش های ساختاری مسکن در ایران

با توجه به اثر مستقیم نهاد قانون بر نهادهای عرضه و مصرف کننده و تنظیم کننده روابط میان آنها، ریشه ها و بنیان های شکست بازار مسکن ایران از منظر نهاد قانون و حاکمیت قانون مورد مداقه و موشکافی قرار می گیرد.