محصولات ارگانیک بایگانی — فراتحلیل نیوز
تولید محصول ارگانیک در کشور دروغ است/سالم بودن ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی 14 شهریور 1395
رئیس اتحادیه باغداران مطرح کرد:

تولید محصول ارگانیک در کشور دروغ است/سالم بودن ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی

رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه هنوز تولید محصول ارگانیک به صورت عملیاتی در کشور وجود ندارد، گفت: ۷۰ درصد تولیدات باغی سالم است.