بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵، با ۲.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ۴۳.۰۸ میلیون ریال رسیده و در برخی از مناطق نرخ اجاره بها ۱۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش حرف شما، بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵، با ۲.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ۴۳.۰۸ میلیون ریال رسیده است. شایان ذکر است که این شاخص در فصل بهار سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل ۵.۹ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش در فصل بهار سال ۱۳۹۵ در تمام مناطق شهر تهران شاهد رشد قیمت بوده و بیشترین نرخ رشد افزایش قیمت در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، مربوط به مناطق ۲۲ و ۱۱ به ترتیب با ۷.۰۵ و ۶.۶ درصد رشد بوده است. تنها منطقه ۷ با کاهش قیمتی به میزان ۴.۹- درصدی مواجه شده است.

نرخ رشد قیمت یک متر آپارتمان در مناطق بیست و دو گانه تهران بهار ۱۳۹۵ (هزار ریال)

مناطق سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵ نرخ رشد فصل (درصد)
بهار زمستان بهار بهار ۹۵ به بهار ۹۴ بهار ۹۵ به زمستان۹۴
۱ ۹۵.۲۴۰ ۹۶.۴۶۹ ۹۸.۴۱۴ ۳.۳۳ ۲.۰۲
۲ ۶۲.۶۱۶ ۶۳.۶۰۰ ۶۵.۷۲۸ ۴.۹۷ ۳.۳۵
۳ ۷۹.۷۰۳ ۸۰.۵۳۷ ۸۰.۹۰۲ ۱.۵۰ ۰.۴۵
۴ ۴۴.۳۹۰ ۴۴.۶۲۱ ۴۵.۴۱۲ ۲.۳۰ ۱.۷۷
۵ ۴۵.۷۱۲ ۴۵.۸۳۵ ۴۷.۳۴۲ ۳.۵۷ ۳.۲۹
۶ ۵۶.۴۹۲ ۵۸.۰۰۱ ۵۹.۵۳۵ ۵.۳۹ ۲.۶۴
۷ ۴۳.۷۲۲ ۴۱.۹۹۶ ۴۱.۵۵۰ ۴.۹۷- ۱.۰۶-
۸ ۴۰.۹۸۴ ۴۰.۷۲۲ ۴۲.۳۲۰ ۳.۲۶ ۳.۹۲
۹ ۲۸.۰۸۸ ۲۷.۱۳۲ ۲۹.۰۸۶ ۳.۵۵ ۷.۲۰
۱۰ ۲۸.۰۲۰ ۲۷.۴۵۹ ۲۸.۲۰۵ ۰.۶۶ ۲.۷۲
۱۱ ۳۰.۲۲۰ ۳۰.۴۱۱ ۳۲.۲۱۶ ۶.۶۰ ۵.۹۴
۱۲ ۲۸.۸۷۳ ۲۹.۲۴۹ ۳۰.۶۳۴ ۶.۱۰ ۴.۷۴
۱۳ ۳۷.۴۶۴ ۳۸.۴۴۴ ۳۸.۲۲۸ ۲.۰۴ ۰.۵۶-
۱۴ ۳۲.۴۷۶ ۳۱.۸۲۸ ۳۲.۷۷۲ ۰.۹۱ ۲.۹۷
۱۵ ۲۴.۳۷۶ ۲۴.۲۰۰ ۲۵.۳۲۱ ۳.۸۴ ۴.۵۹
۱۶ ۲۴.۳۲۵ ۲۴.۶۴۴ ۲۵.۵۵۷ ۵.۰۷ ۳.۷۱
۱۷ ۲۱.۸۸۷ ۲۲.۲۶۲ ۲۲.۵۸۱ ۳.۱۷ ۱.۴۳
۱۸ ۲۱.۱۳۴ ۲۰.۸۶۵ ۲۱.۳۹۱ ۱.۲۱ ۲.۵۲
۱۹ ۲۴.۱۲۱ ۲۳.۵۶۱ ۲۴.۶۶۳ ۲.۲۵ ۴.۶۸
۲۰ ۲۲.۴۹۶ ۲۲.۹۰۰ ۲۳.۶۷۲ ۵.۲۳ ۳.۳۷
۲۱ ۲۹.۴۴۶ ۲۸.۸۵۵ ۲۹.۵۰۳ ۰.۱۹ ۲.۲۵
۲۲ ۳۷.۱۱۶ ۳۷.۷۱۹ ۳۹.۷۳۴ ۷.۰۵ ۵.۳۴
میانگین ۴۰.۶۵۵ ۴۱.۹۰۱ ۴۳.۰۸۳ ۵.۹۷ ۲.۸۲

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه تهران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲

مناطق ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل
سال ۹۳ به ۹۲ سال ۹۴ به ۹۲ سال ۹۴ به ۹۳ سال ۹۵ به ۹۴
۱ ۸۷.۱۷۳ ۹۲.۱۵۱ ۹۵.۱۶۴ ۹۸.۴۱۴ ۵.۷۱ ۹.۱۷ ۳.۲۷ ۳.۴۲
۲ ۵۶.۸۱۷ ۶۰.۶۵۴ ۶۲.۹۰۳ ۶۵.۷۲۸ ۶.۷۵ ۱۰.۷۱ ۳.۷۱ ۴.۴۹
۳ ۷۳.۲۵۳ ۷۷.۹۸۳ ۷۹.۲۴۱ ۸۰.۹۰۲ ۶.۴۶ ۸.۱۷ ۱.۶۱ ۲.۱۰
۴ ۴۲.۱۵۰ ۴۴.۱۴۴ ۴۴.۶۲۴ ۴۵.۴۱۲ ۴.۷۳ ۵.۸۷ ۱.۰۹ ۱.۷۶
۵ ۴۵.۳۸۸ ۴۷.۱۲۱ ۴۵.۵۶۶ ۴۷.۳۴۲ ۳.۸۲ ۰.۳۹ ۳.۳۰- ۳.۹۰
۶ ۵۴.۳۱۲ ۵۶.۲۸۲ ۵۷.۲۱۷ ۵۹.۵۳۵ ۳.۶۳ ۵.۳۵ ۱.۶۶ ۴.۰۵
۷ ۴۱.۹۳۹ ۴۳.۰۷۶ ۴۲.۸۵۳ ۴۱.۵۵۰ ۲.۷۱ ۲.۱۸ ۰.۵۲- ۳.۰۴-
۸ ۳۹.۵۸۳ ۴۱.۰۶۵ ۴۰.۵۲۷ ۴۲.۳۲۰ ۳.۷۴ ۲.۳۸ ۱.۳۱ ۴.۴۲
۹ ۲۶.۱۵۸ ۲۷.۷۸۸ ۲۷.۳۱۴ ۲۹.۰۸۶ ۶.۲۳ ۴.۴۲ ۱.۷۰- ۶.۴۹
۱۰ ۲۷.۴۷۰ ۲۸.۵۲۶ ۲۷.۴۳۳ ۲۸.۲۰۵ ۳.۸۴ ۰.۱۳- ۳.۸۳- ۲.۸۱
۱۱ ۲۸.۵۶۰ ۳۰.۵۱۷ ۳۰.۱۵۳ ۳۲.۲۱۶ ۶.۸۵ ۵.۵۸ ۱.۱۹- ۶.۸۴
۱۲ ۲۴.۴۸۰ ۲۹.۳۹۸ ۲۸.۷۴۳ ۳۰.۶۳۴ ۱۱.۰۲ ۸.۵۴ ۲.۲۳- ۶.۵۸
۱۳ ۳۵.۷۷۶ ۳۸.۲۷۶ ۳۷.۴۸۱ ۳۸.۲۲۸ ۶.۹۹ ۴.۷۷ ۲.۰۸- ۱.۹۹
۱۴ ۳۰.۷۸۸ ۳۲.۰۴۰۵ ۳۱.۶۸۶ ۳۲.۷۷۲ ۵.۰۲۵ ۲.۹۲ ۲.۲۲- ۳.۴۳
۱۵ ۲۴.۳۹۷ ۲۴.۸۰۴ ۲۳.۸۸۷ ۲۵.۳۱۲ ۱.۶۷ ۲.۰۹ ۳.۷۰- ۵.۹۶
۱۶ ۲۰.۵۹۶ ۲۳.۸۱۲ ۲۴.۰۵۴ ۲۵.۵۵۷ ۱۵.۶۱ ۱۶.۷۹ ۱.۰۲ ۶.۲۵
۱۷ ۱۹.۷۱۳ ۲۱.۶۳۹ ۲۱.۷۱۵ ۲۲.۵۸۱ ۹.۷۷ ۱۰.۱۶ ۰.۳۵ ۳.۹۹
۱۸ ۱۹.۱۳۶ ۲۱.۱۱۳ ۲۰.۷۸۵ ۲۱.۳۹۱ ۱۰.۳۳ ۸.۴۷ ۱.۶۸- ۳.۰۵
۱۹ ۲۰.۴۹۰ ۲۲.۳۹۵ ۲۳.۷۵۹ ۲۴.۶۶۳ ۹.۳۰ ۱۵.۹۵ ۶.۰۹ ۳.۸۱
۲۰ ۱۸.۳۵۱ ۲۰.۱۷۰ ۲۲.۵۰۳ ۲۳.۶۷۲ ۹.۹۱ ۲۲.۶۳ ۱۱.۵۷ ۵.۱۹
۲۱ ۲۸.۱۰۸ ۲۹.۶۹۳ ۲۸.۷۸۹ ۲۹.۵۰۳ ۵.۶۴ ۲.۴۲ ۳.۰۵- ۲.۴۸
۲۲ ۳۶.۷۵۳ ۳۸.۵۰۵ ۳۶.۵۶۰ ۳۹.۷۳۴ ۴.۷۷ ۰.۵۲- ۵.۰۵- ۸.۶۸
میانگین ۳۹.۵۴۶ ۴۱.۳۱۰ ۴۱.۱۰۲ ۴۳.۰۸۳ ۴.۴۶ ۳.۹۴ ۰.۵۰- ۴.۸۲

اجاره‌بهای مسکن/رشد ۱۵ درصدی اجاره بها در برخی مناطق

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به ۲۳۰.۳۳ هزار ریال رسیده است. این در حالی است که میزان افزایش این شاخص در بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۱۲.۱ درصد است.

بیشترین میزان تغییرات در متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در بهار ۱۳۹۵، مربوط به منطقه ۱۸ است که شاهد رشد ۱۵.۴ درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن در این منطقه نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده‌ایم. این در حالی است که در منطقه ۱۱ در مدت مشابه با کاهش ۱۱.۲ درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن مواجه بوده‌ایم.

انتهای پیام/ فارس