آخرین وداع لیلی رشیدی با استاد و پدرش داود رشیدی در بهشت زهرا(س)

۱۸۲۲۰۷۲_۴۳۸